top of page

ZASADY RECENZOWANIA

PRINCIPLES OF PEER-REVIEW

 

 

Nadsyłane przez autorów teksty podlegają recenzji zgodnie z zasadami obowiązującymi w czasopismach naukowych. Proces recenzowania składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie artykuły podlegają procedurze kwalifikacji przez Radę Redakcyjną.

W drugim etapie kierowane są do recenzji zewnętrznej. Proces recenzowania odbywa się zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego.

Szczegółowa procedura recenzowania artykułów:
1. Do oceny każdego zgłoszonego tekstu powołuje się dwóch niezależnych recenzentów.
2. Proces recenzowania odbywa się według modelu double-blind review process, w którym autorzy artykułów i recenzenci nie znają wzajemnie swojej tożsamości.
4. Recenzje mają formę pisemną i kończą się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
5. Raz w roku Redakcja zamieści na stronie internetowej czasopisma listę współpracujących recenzentów.

6. Recenzji dokonuje się w oparciu o specjalnie do tego przygotowany formularz

 

 

Texts submitted by authors are reviewed in accordance with the rules applicable for scientific journals. The review process is divided into two stages. In the first stage, the articles are subject to a qualification procedure by the Editorial Board.

In the second stage, they are submitted to an external review. The review process is carried out in accordance with the recommendations of the Ministry of Science and Higher Education.

​Detailed procedure for reviewing articles:
1. Two independent reviewers are appointed to evaluate each submitted text.
2. The review is carried out based on the double-blind review process model in which authors’ and reviewers’ identities are kept secret from each other.
4. Reviews shall be made in writing and shall end with an unequivocal conclusion as to whether the article should be accepted for publication or rejected.
5. Once a year, the Editorial Team will post a list of collaborating reviewers on the journal’s website.

6. Reviews shall be conducted on the basis of a form specifically intended for that purpose.

bottom of page