top of page

INSTRUKCJA DLA AUTORÓW

 

Autorzy proszeni są o nadsyłanie tekstów w postaci elektronicznej pocztą internetową (poloniamaiororientalis@gmail.com). Tekst winien być złożony czcionką Times New Roman 11 p. z pojedynczą interlinią i posiadać paginację. Nie powinien przekraczać arkusza wydawniczego. Nie należy tekstu formatować.

 

TEKSTY DO KOLEJNYCH TOMÓW REDAKCJA PRZYJMUJE DO DNIA KOŃCA ROKU POPRZEDZAJĄCEGO UKAZANIE SIĘ TOMU. (np. do tomu III (2016) do 31 grudnia 2015, do tomu IV (2017) do 31 grudnia 2016, itd).

 

Do tekstu artykułu należy dołączyć:

 

• Krótką informację biograficzną (imię i nazwisko autora, tytuł i stopień naukowy, miejsce zatrudnienia oraz pełnione funkcje)

Streszczenie o objętości nie większej niż 1000 znaków ze spacjami poprzedzone słowami kluczowymi (keywords) w językach polskim i angielskim.

 

Ilustracje i inne formy ilustracyjne (ryciny, tabele, wykresy, tablice) powinny zawierać tytuł oraz kolejną numerację i powinny być przesłane jako osobne pliki w formacie JPG, TIFF lub PNG, w rozdzielczości 300 dpi. Miejsce ilustracji w tekście winno zostać oznaczone i opatrzone podpisem. Ilustracja powinna posiadać wskazanie źródła jej pochodzenia.

 

Cytaty w tekście powinny być opatrzone cudzysłowem na początku i na końcu, a ich źródło, podobnie jak inne odniesienia do literatury, winno zostać umieszczone w przypisach dolnych, numerowanych dla całego artykułu.

 

Przykłady przypisów:

• Przypis do książki autorskiej

P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2002, s. 25.

• Przypis do pracy zbiorowej

Bibliologia. Problemy badawcze nauk humanistycznych, red. D. Kuźmina, Warszawa 2007, s. 99.

• Przypis do artykułu w pracy zbiorowej

O. S. Czarnik, Instytucje wydawnicze w okresie przemian politycznych, ekonomicznychi kulturalnych (1975-1995), [w:] Sporne sprawy polskiej kultury współczesnej, red. A. Brodzka i L. Burska, Warszawa 1998, s. 110.

• Przypis do artykułu w czasopiśmie

J. Zmroczek, Ruch wydawniczy w Polsce po r. 1945, „Zeszyty Historyczne” 1992, nr 100,s. 218-219.

• Przypis do strony internetowej

M. Bednarz, Promocja firm na portalach społecznościowych, [dostęp 14.03.2011] http://www.firma.7finanse.pl

• Przypis do powtórnie cytowanego tekstu

J. Zmroczek, Ruch wydawniczy…, s. 218.

 

W przypisach stosujemy nomenklaturę polską – tamże, tenże, taż, itp.

 

Wszystkie artykuły publikowane w „POLONIA MAIOR ORIENTALIS” są recenzowane. Redakcja zastrzega sobie prawo rezygnacji z tekstów oraz dokonywania korekty.

 

EDITORIAL REQUIREMENTS

 

Authors are requested to submit texts in electronic form via e-mail (poloniamaiororientalis@gmail.com). The text should be typed using Times New Roman font, 11 pt., with single line spacing. All pages should be consecutively numbered. It should not exceed the size of a publisher’s sheet. The text should not be formatted.

 

TEXTS FOR SUBSEQUENT VOLUMES SHALL BE ACCEPTED BY THE EDITORIAL TEAM UNTIL THE END OF THE YEAR PRECEDING THE VOLUME PUBLICATION. (e.g. for volume III (2016) until 31 December 2015, for volume IV (2017) until 31 December 2016, etc.).

 

The article text should be accompanied by:

• brief biographical information (author’s first name and surname, academic title and degree, place of employment, and functions held),

• abstract of no more than 1000 characters with spaces preceded by keywords in Polish and English.

 

Illustrations and other graphics (figures, tables, diagrams, charts) should include a title and consecutive numbering, and should be sent as separate files in JPG, TIFF or PNG format, in 300 dpi resolution. The location of the illustration in the text should be marked and captioned. Illustrations should have an indication of their source.

 

 

Citations in the text should be enclosed in quotation marks, while their source, as well as other references to the bibliography, should be indicated in the footnotes numbered for the entire article.

 

Examples of footnotes:

• Footnote to an author’s book

P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2002, p. 25.

Footnote to a joint publication

Bibliologia. Problemy badawcze nauk humanistycznych, ed. D. Kuźmina, Warszawa 2007, p. 99.

• Footnote to an article in a joint publication

O. S. Czarnik, Instytucje wydawnicze w okresie przemian politycznych, ekonomicznychi kulturalnych (1975-1995), [in:] Sporne sprawy polskiej kultury współczesnej, ed. A. Brodzka and L. Burska, Warszawa 1998, p. 110.

Footnote to an article in a journal

J. Zmroczek, Ruch wydawniczy w Polsce po r. 1945, “Zeszyty Historyczne” 1992, no. 100, pp. 218-219.

Footnote to a website

M. Bednarz, Promocja firm na portalach społecznościowych, [accessed on 14/03/2011] http://www.firma.7finanse.pl

Footnote to a text quoted again

J. Zmroczek, Ruch wydawniczy…, p. 218.

 

In the footnotes, Latin terms should be used - ibidem, idem etc.

All articles published in “POLONIA MAIOR ORIENTALIS” are peer-reviewed. The editorial team reserves the right to reject and revise texts.

revise texts.

 

bottom of page