INSTRUKCJA DLA AUTORÓW

 

Autorzy proszeni są o nadsyłanie tekstów w postaci elektronicznej, na płycie CD w programie Word) lub pocztą internetową (poloniamaiororientalis@gmail.com). Tekst winien być złożony czcionką Times New Roman 11 p. z pojedynczą interlinią i posiadać paginację. Nie powinien przekraczać arkusza wydawniczego. Nie należy tekstu formatować.

 

TEKSTY DO KOLEJNYCH TOMÓW REDAKCJA PRZYJMUJE DO DNIA KOŃCA ROKU POPRZEDZAJĄCEGO UKAZANIE SIĘ TOMU. (np. do tomu III (2016) do 31 grudnia 2015, do tomu IV (2017) do 31 grudnia 2016, itd).

 

Do tekstu artykułu należy dołączyć:

 

• Krótką informację biograficzną (imię i nazwisko autora, tytuł i stopień naukowy, miejsce zatrudnienia oraz pełnione funkcje)

Streszczenie o objętości nie większej niż 1000 znaków ze spacjami poprzedzone słowami kluczowymi (keywords) w językach polskim i angielskim.

 

Ilustracje i inne formy ilustracyjne (ryciny, tabele, wykresy, tablice) powinny zawierać tytuł oraz kolejną numerację i powinny być przesłane jako osobne pliki w formacie JPG, TIFF lub PNG, w rozdzielczości 300 dpi. Miejsce ilustracji w tekście winno zostać oznaczone i opatrzone podpisem. Ilustracja powinna posiadać wskazanie źródła jej pochodzenia.

 

Cytaty w tekście powinny być opatrzone cudzysłowem na początku i na końcu, a ich źródło, podobnie jak inne odniesienia do literatury, winno zostać umieszczone w przypisach dolnych, numerowanych dla całego artykułu.

 

Przykłady przypisów:

• Przypis do książki autorskiej

P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2002, s. 25.

• Przypis do pracy zbiorowej

Bibliologia. Problemy badawcze nauk humanistycznych, red. D. Kuźmina, Warszawa 2007, s. 99.

• Przypis do artykułu w pracy zbiorowej

O. S. Czarnik, Instytucje wydawnicze w okresie przemian politycznych, ekonomicznychi kulturalnych (1975-1995), [w:] Sporne sprawy polskiej kultury współczesnej, red. A. Brodzka i L. Burska, Warszawa 1998, s. 110.

• Przypis do artykułu w czasopiśmie

J. Zmroczek, Ruch wydawniczy w Polsce po r. 1945, „Zeszyty Historyczne” 1992, nr 100,s. 218-219.

• Przypis do strony internetowej

M. Bednarz, Promocja firm na portalach społecznościowych, [dostęp 14.03.2011] http://www.firma.7finanse.pl

• Przypis do powtórnie cytowanego tekstu

J. Zmroczek, Ruch wydawniczy…, s. 218.

 

W przypisach stosujemy nomenklaturę polską – tamże, tenże, taż, itp.

 

Wszystkie artykuły publikowane w „POLONIA MAIOR ORIENTALIS” są recenzowane. Redakcja zastrzega sobie prawo rezygnacji z tekstów oraz dokonywania korekty.

 

 

 

 

 

©2014 Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk & Piotr Gołdyn [Bogumiła Celer]. Proudly created with Wix.com

Wersję papierową czasopisma przygotowuje:

Licznik wejść od 25 listopada 2016 r.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now